Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
Niemiecko-Polskie studia MBA

Organizacja

Podstawę prawną studiów MBA na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowi regulamin studiów podyplomowych UP we Wrocławiu.

Początek pierwszego semestru nowej edycji studiów: 22 październik 2016r., koniec semestru: 05 luty 2017r.

Terminy zjazdów w semestrze pierwszym nowej edycji:

1.)   22.10.2016r. – 23.10.2016r.

2.)   05.11.2016r. – 06.11.2016r.

3.)  19.11.2016r. – 20.11.2016r.

4.)   03.12.2016r. – 04.12.2016r.

5.)   17.12.2016r. – 18.12.2016r.

6.)   07.01.2017r. – 08.01.2017r.

7.)   14.01.2017r. – 15.01.2017r.

Sesja egzaminacyjna: od 28.01.2017r. do 05.02.2017r.

Warunkiem ukończenia studiów jest min. 80% obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów końcowych (wszystkie przedmioty kończą się egzaminem) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej. Wyboru tematu pracy dyplomowej oraz promotora dokonuje się na pierwszym zjeździe IV semestru. Słuchacz zobowiązany jest w konsultacji z promotorem złożyć pracę dyplomową w 3 egzemplarzach do końca IV semestru. Praca dyplomowa o aspekcie teoretyczno-praktycznym powinna zawierać analizę i rozwiązanie rzeczywistego problemu przedsiębiorstwa. Warunkiem złożenia pracy do oceny jest otrzymanie pozytywnych ocen końcowych z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta, a ocena końcowa z pracy jest średnią tych ocen.

Na skróty